Ika-55 lagun nu Jabidah massacre pinangangalindim, nadzabapan na kina adin na Moro struggle

COTABATO CITY (March 20, 2023) – Nalabyan limapulo lagon i timpo a simagad, ugayd na su tudtulan na isa a balapantag a nanggula a nadzabapan sa kina adin na Moro struggle sya sa Pilipinas na su Jabidah massacre, a malgin kalipatanan.

Kanu limapulo indu Lima (55) lagun’nin kanu gay nu Saptu, March 18, 2023 na su Gobyerno na Bangsamoro a pinanguluan nu Ministry of Public Order and Safety (MPOS) a inids’la-s’la nilan su mga Tausog indu su Sama ulyan nu kina bunu kanilan nu mga tantatara sa Corregidor Island Cavite kanu March 18, 1968 sabap kanu sakripisyo nilan.

Kadtalu ni MPOS Minister Hussien P. Muñoz, na su kinapangad’n ko nya a kapangal’nd’m na dikena kun p’dsinganay sa maka ungkal sa sakit na ginawa kanu naipos a mga timpo, ugayd na inad’n inya sa ukit a kanggamot, kapamagayon, indu kaisa-isa nu maginged’u dalpa.

“The story of the Jabidah Massacre alone would entail the seeds of the modern Bangsamoro struggle. It is in this cause that we need to honor the lives lost on that fateful day along with countless Moro lives in order to establish the Bangsamoro region,” kadtalu nin sa English.

Pidtalu ni Muñoz i pid sa mga balapantag a unga nu pakaragyan na kapapanalusan kanu malilintad nandu gugud’a ukit a ibpawang sa kadzalimbagu kanu ukit’a kamal, mga dili bamagayunan, indu kapidpan a mga ukit a kadzabapan’a tidtutidto a kapangumis.


Inipayag nu mga kaunutan nu BARMM su nyaba isa kano masla a tudtulan, tadiman nu Bangsamoro, na isa su Jabidah massacre, a sabapan kanu kambag’l kanu palos para sa kalilintad indu kapamagisa-isa.

Si BARMM Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim, na inids’la-s’la nin su mga nguda nu Tausog indu su mga Sama, a kapid kanu mga minatay kanu nyaba a gay, March 18 lu sa Coriegdor Island sa Cavite, sabap sa kanu kapid silan a nadzabapan na kinasampay sa daludaya a kagidam nu Bangsamoro sa saguna timpu.

Si Chief Minister Ebrahim, na kaglalindim nilan su kinapamunu kanu intu a mga nguda, sabap lu na tigin wagib kanu Bangsamoro i kapangalindim kanu kawalaw nu nya mga nguda, na inggay nu Bangsamoro su likanin a s’la-s’la sabap sa lusa kanilan nakabpun su mapya daludaya nasampay nu Bangsamoro. Su sakripisyo nu mga nasahid na naumbal a ukit’u kina sampay sa kanu mga taginip’n kanu nasanayon indu kanggubilnu nu Bangsamoro kanu ginawa nin.

Pidtalu ni Chief Minister sa English, “We remember the inhumane acts committed to them, and it is our duty to continue remembering their valor and attribute this freedom we are all enjoying today to them. Their sacrifices paved the way for the realization of our dreams of a united and self-governing Bangsamoro.”

Indu s’nikat nin bun su mga kaunutan abpig din su mga gumagalbek sa katalus kanu kambagil sa kanggobyerno, kapailay sa kalilintad indu kanu kagkapya nu dalpa na Bangsamoro a inged tanu a pimbatan.

Inipanutuma pan ni Chief Minister Ebrahim, sa su masakit a nagidam nu Bangsamoro kanu mga naypus a timpu na maumbal a patadim sa su mga Moro na idtindig-maninindig kanu mga bamangumis indu bamaba. Yanin pan kapid’a katigan na nakalabi lima-pulo lagun din, uged na katadiman tanu pa mun.

“Let this painful part of our history be a reminder that the Moro people stood up against oppression and marginalization. It may have been five decades ago, but we will always remember,” katigan ni Chief Minister Ebrahim. (USM-BMN BSIR Interns, Tuladan ganat sa MPOS Facebook)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post LGU Gensan, CMO-ICCAD, NCMF, One Gensan Muslim Ummah host Istiqbal Ramadhan 2023
Next post UNYPAD-Cotabato City Chapter, naglunsad ng Piso Donation Drive for Ramadhan